+45 20 82 12 03 info@danlet.dk

DAN­LET Revisor

Har du spørgsmål?

Kon­takt os eller giv os et ring!

Åbnings­tid

Man. — Fre.: 08:00 — 17:00

Brug for support?

Send en mail eller udfyld formularen

Med DAN­LET Revisor kan du føre fle­re fir­ma­regn­ska­ber i det sam­me regn­skabspro­gram for for­e­nin­ger og fir­ma­er, der IKKE er omfat­tet af bog­fø­rings­lo­ven. Det er smart, uan­set om du er revisor eller har fle­re for­skel­li­ge fir­ma­er, du skal føre regn­skab for. Der­u­d­over fun­ge­rer pro­gram­met lige så intu­i­tivt som det almin­de­li­ge DAN­LET Regn­skab. Pro­gram­met instal­le­res og gem­mer regn­skabs­da­ta lokalt. Så har du fuld­stæn­digt styr på, hvem der kan se dine eller dine kun­ders regnskabsoplysninger.

DAN­LET Revisor er et kom­plet regn­skabspro­gram, hvor du kan føre regn­skab for fle­re fir­ma­er på en gang. Så uan­set om du er revisor eller har fle­re fir­ma­er, er DAN­LET Revisor løs­nin­gen for dig. Du får alle modu­ler med og skal hver­ken købe ekstra modu­ler eller udvi­del­ser af data­ba­sen, for at kun­ne føre regn­skab for fle­re firmaer.

Der er hel­ler ikke noget måned­ligt abon­ne­ment, du skal beta­le, for at kun­ne arbej­de med regn­ska­ber­ne og du kan kla­re dig helt uden inter­net­for­bin­del­se. Ja, fak­tisk kan du tage hele pro­gram­met med på en USB-hukom­mel­ses­en­hed og arbej­de med regn­skabspro­gram­met hos dine kun­der, uden at skul­le instal­le­re det på deres computere.

Når først pro­gram­met er købt og betalt, er det ene­ste du behø­ver at købe udover, vores sær­li­ge opda­te­rings­ser­vi­ce til et fast, lavt årligt beløb. Så er du sik­ker på, at du altid har et sik­kert regn­skabspro­gram, der er opda­te­ret efter de nye­ste reg­ler på området.

Bru­ger­ven­ligt og lige til at gå til

Når du arbej­der med DAN­LET Revisor, star­ter du med at væl­ge det regn­skab, du skal arbej­de med. Der­ef­ter kan du til­gå de for­skel­li­ge modu­ler fra pro­gram­mets hoved­me­nu. Vælg mellem:

  • Finans
  • Debi­tor
  • Kre­di­tor
  • Ordre
  • Lager

Pro­gram­met arbej­der sam­men på tværs af de for­skel­li­ge modu­ler, så du kun behø­ver bog­fø­re et bilag en gang. Så snart et køb er fak­tu­re­ret hos kun­den, opda­te­res de påvir­ke­de vare­be­hold­nin­ger i Lager-modu­let og kre­di­tor- og finans­bog­hol­de­ri­et opda­te­res på de berør­te konti.

Det bli­ver ikke nem­me­re end det.

Til­pas udskrif­ter og rap­por­ter til de enkel­te firmaer

For hvert fir­ma, som du fører regn­skab for i DAN­LET Revisor, kan du til­pas­se opsæt­nin­gen på fak­tu­ra­er og rap­por­ter, så hvert fir­ma anven­der sit eget logo, sine egne fir­ma­op­lys­nin­ger og sine egne betingelser.

Det hele opsæt­tes nemt og enkelt i pro­gram­mets fak­tu­ra­op­sæt­ning, så hver enkelt fir­mas kun­der får pro­fes­sio­nelt udse­en­de fak­tu­ra­er og rap­por­ter, der ser ud, som de er vant til.

Nemt over­blik og bed­re kun­de­rå­d­giv­ning med DAN­LET Revisor

Med DAN­LET Revisor har du mulig­hed for at udskri­ve en ræk­ke over­bliks­gi­ven­de og prak­ti­ske rap­por­ter og over­sig­ter. Det gør det let for dig, at ansku­e­lig­gø­re regn­sk­ab­stal og alle vig­ti­ge øko­no­mi­ske para­me­tre for dine kun­der eller hur­tigt at kun­ne dan­ne dig et over­blik over hvert enkelt firma.

Alle rap­por­ter kan udskri­ves til skærm, prin­ter eller gem­mes som PDF-filer, som du kan sen­de til dine kunder.

Har du spørgs­mål til DAN­LET Revisor?

BEMÆRK: DAN­LET opfyl­der ikke bog­fø­rings­lo­vens krav til digi­ta­le bog­fø­rings­sy­ste­mer — og kan der­for kun benyt­tes af for­e­nin­ger og fir­ma­er, som ikke er omfat­tet af bogføringsloven.

Vil du vide mere om DAN­LET Revisor eller har du kon­kre­te spørgs­mål til, hvad pro­gram­met helt præ­cist kan gøre for dig?

Så kon­takt os ved hjælp af kon­takt for­mu­la­ren nederst på siden eller bestil en gra­tis dem­over­sion af DAN­LET Regn­skab. Du er også vel­kom­men til at kon­tak­te os pr. mail eller rin­ge inden for vores åbnings­tid. Vores salgs- og sup­port­team har en bag­grund som enten bog­hol­de­re eller reviso­rer for en ræk­ke fir­ma­er, hvor­for vi natur­lig­vis er grun­digt inde i alle de mulig­he­der, som DAN­LET Revisor giver dig, som har brug for at føre fle­re regn­ska­ber på en gang.

DAN­LET Revisor koster 7.200,- + moms

DAN­LET
Regn­skab

Med DAN­LET Regn­skab får du alt, hvad du har brug for. Ingen måned­li­ge abon­ne­ment­er eller til­køb af modu­ler er nødvendigt. 

DAN­LET
Revisor

DAN­LET Revisor er den per­fek­te regn­skabs­løs­ning til reviso­rer og til dig, som fører regn­skab for fle­re firmaer.

DAN­LET
Light

DAN­LET LIght er ide­elt til den lil­le virk­som­hed med under 500 poste­rin­ger om året. Bil­lig opda­te­ring til fuld version.

Dan­let
Regn­skab

BEMÆRK: DAN­LET opfyl­der ikke bog­fø­rings­lo­vens krav til digi­ta­le bog­fø­rings-syste­mer — og kan der­for kun benyt­tes af for­e­nin­ger og fir­ma­er, som ikke er omfat­tet af bogføringsloven.

Adres­se

Odins­vej 7

4640  Faxe

Dan­mark

Tele­fon

+45 20 82 12 03

Kon­takt Danlet

8 + 5 =