+45 20 82 12 03 info@danlet.dk

Intel­li­gent regn­skabspro­gram til dig, der ikke fin­der dig i begrænsninger

DAN­LET Regn­skab kan bru­ges af alle virk­som­he­der uan­set stør­rel­se. Fås også i spe­ci­al­ver­sio­ner til reviso­rer og autoforhandlere.

DAN­LET
Regn­skab

Med DAN­LET Regn­skab får du alt, hvad du har brug for. Ingen måned­li­ge abon­ne­ment­er eller til­køb af modu­ler er nødvendigt. 

DAN­LET
Revisor

DAN­LET Revisor er den per­fek­te regn­skabs­løs­ning til reviso­rer og til dig, som fører regn­skab for fle­re firmaer.

DAN­LET
Autohus

DAN­LET Auto­hus er udvik­let spe­ci­elt til auto­bran­chen og kan f.eks. hånd­te­re brugt­moms på biler, repa­ra­tions­jo­u­nal m.v.

DAN­LET
Light

DAN­LET LIght er ide­elt til den lil­le virk­som­hed med under 500 poste­rin­ger om året. Bil­lig opda­te­ring til fuld version.

DAN­LET Regn­skab — alt hvad du har brug for er med!

DAN­LET Regn­skab inde­hol­der alle modu­ler fra star­ten. Du skal ikke ud og til­kø­be fle­re modu­ler sene­re eller have til­sendt nye koder, for at luk­ke op for funk­tio­ner, der alle­re­de er indbygget.

Du skal hel­ler ikke ud og til­kø­be ekstra plads til dit regn­skab. Stan­dard-ver­sio­nen har ube­græn­set data­ba­se i alle kar­to­te­ker. Så dit regn­skabspro­gram kom­mer ikke til at koste ekstra, bare for­di det går godt i firmaet.

Du skal hel­ler ikke beta­le et fast måned­lig abon­ne­ment eller have inter­net­for­bin­del­se, for at kun­ne føre dit regn­skab. Pro­gram­met instal­le­res på din com­pu­ter. Her lig­ger dine regn­skabs­da­tea trygt og godt, så ingen uved­kom­men­de kan til­gå dit regnskab,

Med DAN­LET Regn­skab får du tryg­hed og ro i maven

DAN­LET Regn­skab gør det let at få over­blik over fir­ma­ets cash-flow og øko­no­mi. Det giver tryg­hed i hver­da­gen og sik­rer, at du aldrig træf­fer dine beslut­nin­ger på et for­kert grundlag.

Sam­ti­dig er det nemt at ind­be­ret­te moms, skat og alle afgif­ter kor­rekt og til tiden — også i bran­cher, hvor der stil­les sær­li­ge krav til regn­ska­bet og dine ind­be­ret­nin­ger. Der­ved slip­per du for bøder, for­ker­te eller fejl­be­hæf­te­de ind­be­ret­nin­ger og efterregninger.

Udvi­der du fir­ma­et eller går du i gang med nye for­ret­nings­om­rå­der, har du alle­re­de alt, hvad du skal bru­ge i dit regn­skabspro­gram. Der er ingen skjul­te reg­nin­ger eller ufor­ud­se­te udgif­ter på grund af dit valg af regnskabsprogram.

N

Intu­i­tiv brugergrænseflade

DAN­LET Regn­skab er let at gå til. Den intu­i­ti­ve og enk­le bru­ger­græn­se­fla­de gør det let og logisk at fin­de rundt i programmet.
N

Nemt at til­pas­se alle udskifter

DAN­LET Regn­skab kan nemt til­pas­ses så både fak­tu­ra, kon­toudt­og og alle andre udskrif­ter med både jeres eget logo og f.eks. eget FI-nummer.
N

Auto­ma­ti­ske opdateringer

DAN­LET Regn­skab opda­te­res auto­ma­tisk. Pro­gram­met kan selv kon­trol­le­re om der er og selv instal­le­re nye opdateringer.

Dan­let
Regn­skab

Adres­se

Køge­vej 19

4653 Kari­se

Dan­mark

Tele­fon

+45 20 82 12 03

Kon­takt Danlet

4 + 15 =