+45 20 82 12 03 info@danlet.dk

Intel­li­gent regn­skabspro­gram til dig, der ikke fin­der dig i begrænsninger

DAN­LET Regn­skab kan bru­ges af for­e­nin­ger og virk­som­he­der med en årlig omsæt­ning på under 300.000 Dkr., som ikke er omfat­tet af bog­fø­rings­lo­ven, da syste­met  ikke opfyl­der bog­fø­rings­lo­vens krav til digi­ta­le bogføringssystemer.

DAN­LET
Regn­skab

Med DAN­LET Regn­skab får du alt, hvad du har brug for. Ingen måned­li­ge abon­ne­ment­er eller til­køb af modu­ler er nødvendigt. 

DAN­LET
Revisor

DAN­LET Revisor er den per­fek­te regn­skabs­løs­ning til reviso­rer og til dig, som fører regn­skab for fle­re firmaer.

DAN­LET
Light

DAN­LET LIght er ide­elt til den lil­le virk­som­hed med under 500 poste­rin­ger om året. Bil­lig opda­te­ring til fuld version.

DAN­LET Regn­skab — alt hvad du har brug for er med!

DAN­LET Regn­skab inde­hol­der alle modu­ler fra star­ten. Du skal ikke ud og til­kø­be fle­re modu­ler sene­re eller have til­sendt nye koder, for at luk­ke op for funk­tio­ner, der alle­re­de er indbygget.

Du skal hel­ler ikke ud og til­kø­be ekstra plads til dit regn­skab. Stan­dard-ver­sio­nen har ube­græn­set data­ba­se i alle kar­to­te­ker. Så dit regn­skabspro­gram kom­mer ikke til at koste ekstra, bare for­di det går godt i firmaet.

Du skal hel­ler ikke beta­le et fast måned­lig abon­ne­ment eller have inter­net­for­bin­del­se, for at kun­ne føre dit regn­skab. Pro­gram­met instal­le­res på din com­pu­ter. Her lig­ger dine regn­skabs­da­tea trygt og godt, så ingen uved­kom­men­de kan til­gå dit regnskab,

BEMÆRK: DAN­LET opfyl­der ikke bog­fø­rings­lo­vens krav til digi­ta­le bog­fø­rings­sy­ste­mer — og kan der­for kun benyt­tes af for­e­nin­ger og fir­ma­er, som ikke er omfat­tet af bogføringsloven.

Sygejournal og nem registrering af materialer og timer Som noget helt særligt, er det som sagt muligt at registrere alle fejl, skader og reparationer på kundernes biler på kundens konto i DANLET Autohus. Hver bil registreres i systemet på sit registreringsnummer eller stelnummer. Derved kan mekanikeren hurtigt danne sig et overblik over, hvad der tidligere er foretaget for reparationer. Skulle kunden senere ville handle bilen med jer, kan I hurtigt se dens skade- og reparationshistorik. Samtidig er det nemt at registrere materialeforbrug og timer under hver enkelt reparation. Som standard kan DANLET Autohus nemlig afvikles fra en lokal server, så det er muligt at tilgå programmet og alle registreringer fra flere forskellige computere på en gang – uanset om computeren står på værkstedet, på kontoret hos bogholderiet eller hos bilsælgerne. Det gør DANLET Autohus til en løsning, dit autofirma kan vokse med – også den dag du har mange ansatte.

Med DAN­LET Regn­skab får du tryg­hed og ro i maven

DAN­LET Regn­skab gør det let at få over­blik over fir­ma­ets cash-flow og øko­no­mi. Det giver tryg­hed i hver­da­gen og sik­rer, at du aldrig træf­fer dine beslut­nin­ger på et for­kert grundlag.

Sam­ti­dig er det nemt at ind­be­ret­te moms, skat og alle afgif­ter kor­rekt og til tiden — også i bran­cher, hvor der stil­les sær­li­ge krav til regn­ska­bet og dine ind­be­ret­nin­ger. Der­ved slip­per du for bøder, for­ker­te eller fejl­be­hæf­te­de ind­be­ret­nin­ger og efterregninger.

Udvi­der du fir­ma­et eller går du i gang med nye for­ret­nings­om­rå­der, har du alle­re­de alt, hvad du skal bru­ge i dit regn­skabspro­gram. Der er ingen skjul­te reg­nin­ger eller ufor­ud­se­te udgif­ter på grund af dit valg af regnskabsprogram.

N

Intu­i­tiv brugergrænseflade

DAN­LET Regn­skab er let at gå til. Den intu­i­ti­ve og enk­le bru­ger­græn­se­fla­de gør det let og logisk at fin­de rundt i programmet.
N

Nemt at til­pas­se alle udskifter

DAN­LET Regn­skab kan nemt til­pas­ses så både fak­tu­ra, kon­toudt­og og alle andre udskrif­ter med både jeres eget logo og f.eks. eget FI-nummer.
N

Auto­ma­ti­ske opdateringer

DAN­LET Regn­skab opda­te­res auto­ma­tisk. Pro­gram­met kan selv kon­trol­le­re om der er og selv instal­le­re nye opdateringer.

Dan­let
Regn­skab

BEMÆRK: DAN­LET opfyl­der ikke bog­fø­rings­lo­vens krav til digi­ta­le bog­fø­rings-syste­mer — og kan der­for kun benyt­tes af for­e­nin­ger og fir­ma­er, som ikke er omfat­tet af bogføringsloven.

Adres­se

Odins­vej 7

4640  Faxe

Dan­mark

Tele­fon

+45 20 82 12 03

Kon­takt Danlet

13 + 1 =