+45 20 82 12 03 info@danlet.dk

DAN­LET Regnskab

Har du spørgsmål?

Kon­takt os eller giv os et ring!

Åbnings­tid

Man. — Fre.: 08:00 — 17:00

Brug for support?

Send en mail eller udfyld formularen

DAN­LET Regn­skab er et moder­ne fak­tu­re­rings- og regn­skabspro­gram, som kan anven­des af fir­ma­er og for­e­nin­ger, der IKKE er omfat­tet af bog­fø­rings­lo­ven. DAN­LET Regn­skab kan afvik­les på Win­dows-com­pu­te­re eller Apple com­pu­te­re med Win­dows-emu­la­tor. Pro­gram­met instal­le­res lokalt, er ikke afhæn­gig af en inter­net­for­bin­del­se og gem­mer alle data lokalt på com­pu­te­rens harddisk.

Let at tilpasse til netop din virksomhed DANLET Regnskab er nem at tilpasse til netop din virksomhed. Det gælder både kontoplanen og f.eks. fakturaer, tilbud og andre rapporter. Tilføj nemt dit firmalogo, adresseoplysninger, betalingsfrist, kontonumre med videre, så alt hvad du sender til dine kunder ser professionelt ud.
Med DAN­LET Regn­skab er det slut med at stres­se over regnskabet.

DAN­LET Regn­skab er et kom­plet regn­skabspro­gram, som inde­hol­der alle modu­ler fra star­ten. Du skal ikke til­kø­be ekstra modu­ler eller købe udvi­del­ser til regn­skabspro­gram­mets database.

Du skal hel­ler ikke beta­le et fast måned­ligt abon­ne­ment, for at kun­ne arbej­de med dit regn­skab, lige­som du ikke behø­ver en inter­net­for­bin­del­se eller skal gem­me noget på net­tet. DAN­LET Regn­skab instal­le­res og køres lokalt på din com­pu­ter og gem­mer data direk­te på harddisken.

Det ene­ste du behø­ver at beta­le for, når først du har købt pro­gram­met, er vores opda­te­rings­ser­vi­ce. Den kan til­kø­bes til en fast lav pris, som beta­les på årsbasis.

Nem og intu­i­tiv betjening

Alt arbej­de i DAN­LET Regn­skab star­ter fra hoved­me­nu­en. Her­fra kan du til­gå det modul i regn­skabspro­gram­met, du har brug for at arbej­de i. Vælg mellem:

  • Ordre
  • Lager
  • Debi­tor
  • Kre­di­tor
  • Finans
Alle modu­ler arbej­der sam­men helt auto­ma­tisk, hvor­for du kun behø­ver at føre en poste­ring en gang. Så snart du har skre­vet en fak­tu­ra i Ordre-modu­let, opda­te­res even­tu­elt påvir­ke­de lager­be­hold­nin­ger, samt debi­tor- og finans­bog­hol­de­ri. Du kan væl­ge at sen­de fak­tu­ra­en som mail, lige som du natur­lig­vis kan udskri­ve fak­tu­ra­en på papir eller som PDF-fil med OCR-beta­lings­linjer til brug på FI-kort eller blot oplyst til brug i net­bank nederst på fakturaen.

Få hur­tigt over­blik over regn­ska­bet med prak­ti­ske rapporter

Ved hjælp af de man­ge for­skel­li­ge udskrifts­mu­lig­he­der, kan du nemt få over­blik over fir­ma­ets øje­blik­ke­li­ge øko­no­mi­ske situ­a­tion, se hvil­ke ordrer som skal leve­res i den­ne uge, hvil­ke kun­der der ikke har betalt til tiden og hvor meget du skal beta­le i moms i det­te kvar­tal – samt meget mere.

Rap­por­ter­ne kan ses på skær­men, udskri­ves som PDF-filer eller på papir.

Let at til­pas­se til net­op din virksomhed

DAN­LET Regn­skab er nem at til­pas­se til net­op din virk­som­hed. Det gæl­der både kon­to­pla­nen og f.eks. fak­tu­ra­er, til­bud og andre rap­por­ter. Til­føj nemt dit fir­ma­logo, adres­se­op­lys­nin­ger, beta­lings­frist, kon­tonum­re med vide­re, så alt hvad du sen­der til dine kun­der ser pro­fes­sio­nelt ud.

DAN­LET Regn­skab fås også i en ræk­ke spe­ci­al­ver­sio­ner til reviso­rer og auto­hu­se.

BEMÆRK: DAN­LET opfyl­der ikke bog­fø­rings­lo­vens krav til digi­ta­le bog­fø­rings­sy­ste­mer — og kan der­for kun benyt­tes af for­e­nin­ger og fir­ma­er, som ikke er omfat­tet af bogføringsloven.

Vil du vide mere?

DAN­LET Regn­skab inde­hol­der en ræk­ke avan­ce­re­de funk­tio­ner og hjæl­pe­mid­ler som f.eks. ind­byg­get tekst­be­hand­ling, reg­ne­ma­ski­ne og prak­tisk kalender.

Har du spørgs­mål til, hvad DAN­LET Regn­skab kan gøre for et fir­ma i net­op din bran­che, så kon­takt os eller bestil en gra­tis dem­over­sion af pro­gram­met. Du er også vel­kom­men til at kon­tak­te os tele­fo­nisk inden for vores åbnings­tid eller pr. mail.

DAN­LET Regn­skab koster 1.950,- + moms

DAN­LET Regn­skab fler­bru­ger: 7.200,-+moms

 

DAN­LET
Regn­skab

Med DAN­LET Regn­skab får du alt, hvad du har brug for. Ingen måned­li­ge abon­ne­ment­er eller til­køb af modu­ler er nødvendigt. 

DAN­LET
Revisor

DAN­LET Revisor er den per­fek­te regn­skabs­løs­ning til reviso­rer og til dig, som fører regn­skab for fle­re firmaer.

DAN­LET
Light

DAN­LET LIght er ide­elt til den lil­le virk­som­hed med under 500 poste­rin­ger om året. Bil­lig opda­te­ring til fuld version.

Dan­let
Regn­skab

BEMÆRK: DAN­LET opfyl­der ikke bog­fø­rings­lo­vens krav til digi­ta­le bog­fø­rings-syste­mer — og kan der­for kun benyt­tes af for­e­nin­ger og fir­ma­er, som ikke er omfat­tet af bogføringsloven.

Adres­se

Odins­vej 7

4640  Faxe

Dan­mark

Tele­fon

+45 20 82 12 03

Kon­takt Danlet

4 + 8 =