+45 20 82 12 03 info@danlet.dk

Bestil GRA­TIS demo af DAN­LET Regn­skab her!

Har du spørgsmål?

Kon­takt os eller giv os et ring!

Åbnings­tid

Man. — Fre.: 08:00 — 17:00

Brug for support?

Send en mail eller udfyld formularen

Med DAN­LET Opda­trings­ser­vi­ce er du sik­ker på, at dit regn­skab anven­der de nye­ste prin­cip­per og reg­ler. Sam­ti­dig får du et mere sik­kert pro­gram, som er opda­te­ret med den nye­ste pro­gram­me­rings­tek­nik og effek­tivt sik­ret mod hack­e­ran­greb. DAN­LET Opda­te­rings­ser­vi­ce købes som et års­ba­se­ret abon­ne­ment og sik­rer auto­ma­tisk opda­te­ring af pro­gram­met, lige så snart vi udsen­der nye ver­sio­ner af DAN­LET Regnskab.

Nye krav til erhvervs­li­vet afspej­ler sig oftest i den måde virk­som­he­den skal føre sit regn­skab på. Det stil­ler oftest krav til, at funk­tio­ner, sat­ser og lig­nen­de data opda­te­res, så det stem­mer overens med de nye­ste ændrin­ger i lovgivningen.

Der kom­mer også løben­de nye mulig­he­der for f.eks. at udveks­le fak­tu­re­rings- og andre øko­no­mi­ske data med kun­der, sam­ar­bejds­part­ne­re og offent­li­ge myn­dig­he­der. De man­ge nye mulig­he­der let­ter som oftest arbejds­byr­den og gør det meget enk­le­re at føre regnskab.

Altid sik­kert regnskab

Sam­ti­dig opstår der sta­dig nye og mere udspe­ku­le­re­de trus­ler fra hack­e­re, digi­ta­le pen­ge­af­pres­se­re og lig­nen­de, der stil­ler nye krav til, hvor­dan pro­gram­mer­ne på com­pu­te­ren er kodet og data er sikret.

Ende­lig opstår der sta­dig nye mulig­he­der for at opti­me­re og for­bed­re pro­gram­ko­den, samt udnyt­te nye mulig­he­der i både ope­ra­tiv­sy­stem og hardwa­re, så dit regn­skabspro­gram kører hur­tigt og gnid­nings­løst. Så und­går du unø­dig ven­te­tid. Det gør det til en leg at føre regnskab.

DAN­LET Opdateringsservice

Der­for er det nød­ven­digt, løben­de at få opda­te­ret dit DAN­LET regn­skabspro­gram. På den måde er du altid sik­ker på, at dit regn­skab bli­ver ført i hen­hold til lov­giv­nin­gen og at hack­e­re og andre sik­ker­heds­trus­ler får svæ­re­re ved at øde­læg­ge eller stjæ­le infor­ma­tio­ner fra dit regnskab.

 

Sik­ker­he­den star­ter med din computer

Selv om vi arbej­der hårdt for at sik­re dine regn­skabs­da­ta og give dig det mest sik­re og vel­fun­ge­ren­de regn­skabspro­gram, bli­ver pro­gram­met aldrig mere sik­kert end din com­pu­ter er.

Der­for er det vig­tigt, at du sør­ger for altid at hol­de din com­pu­ter og alle de andre pro­gram­mer, der er på com­pu­te­ren, opda­te­ret. Så bli­ver alle sik­ker­heds­hul­ler luk­ket, så snart de bli­ver opda­get og din com­pu­ter kører mere stabilt.

Sam­ti­dig er det vig­tigt, at du har instal­le­ret et altid opda­te­ret anti­viruspro­gram og en effek­tiv firewall på com­pu­te­ren, der kan hol­de øje med alt tra­fik til og fra inter­net­tet. Det er her­fra de fle­ste digi­ta­le trus­ler kom­mer i dag — og hack­er­ne bli­ver sta­dig mere og mere udspekulere.

Så udover altid at hol­de dit DAN­LET regn­skabspro­gram opda­te­ret, er det vig­tigt, at både com­pu­te­rens ope­ra­tiv­sy­stem, andre pro­gram­mer og sik­ker­heds­værk­tø­jer­ne på com­pu­te­ren er opda­te­ret og slå­et til.

Bestil opda­te­rings­ser­vi­ce alle­re­de i dag

Jo før du får bestilt opda­te­rings­ser­vi­ce på dit DAN­LET regn­skabspro­gram, jo hur­ti­ge­re er du sik­ker på, at dine regn­skabs­da­ta altid er sik­ret bedst muligt og at DAN­LET Regn­skab over­hol­der den sene­ste lovgivning.

Du kan bestil­le opda­te­rings­ser­vi­ce i for­bin­del­se med dit køb af DAN­LET Regn­skab eller et af spe­ci­al­ver­sio­ner­ne af pro­gram­met eller til­kø­be det når som helst ved at kon­tak­te os pr. mail, tele­fon eller via kon­takt­for­mu­la­ren nederst på siden.

DAN­LET Opda­te­rings­ser­vi­ce koster
DKR. 479,- + moms om året.

DAN­LET
Regn­skab

Med DAN­LET Regn­skab får du alt, hvad du har brug for. Ingen måned­li­ge abon­ne­ment­er eller til­køb af modu­ler er nødvendigt. 

DAN­LET
Revisor

DAN­LET Revisor er den per­fek­te regn­skabs­løs­ning til reviso­rer og til dig, som fører regn­skab for fle­re firmaer.

DAN­LET
Light

DAN­LET LIght er ide­elt til den lil­le virk­som­hed med under 500 poste­rin­ger om året. Bil­lig opda­te­ring til fuld version.

Dan­let
Regn­skab

BEMÆRK: DAN­LET opfyl­der ikke bog­fø­rings­lo­vens krav til digi­ta­le bog­fø­rings-syste­mer — og kan der­for kun benyt­tes af for­e­nin­ger og fir­ma­er, som ikke er omfat­tet af bogføringsloven.

Adres­se

Odins­vej 7

4640  Faxe

Dan­mark

Tele­fon

+45 20 82 12 03

Kon­takt Danlet

7 + 8 =