+45 20 82 12 03 info@danlet.dk

DAN­LET Light

Har du spørgsmål?

Kon­takt os eller giv os et ring!

Åbnings­tid

Man. — Fre.: 08:00 — 17:00

Brug for support?

Send en mail eller udfyld formularen

DAN­LET Light er den per­fek­te regn­skabs­løs­ning til det lil­le fir­ma med min­dre end 500 poste­rin­ger om året til den lil­le for­e­ning eller virk­som­hed, der IKKE er omfat­tet af bog­fø­rings­lo­ven. Udover den­ne begræns­ning kan DAN­LET Light nøj­ag­tigt det sam­me som DAN­LET Regn­skab – og skul­le du få brug for at opgra­de­re, koster det ikke mere end pris­for­skel­len på Light-ver­sio­nen og den ful­de ver­sion af DAN­LET Regn­skab at opgra­de­re. Så selv om fir­ma­et vok­ser, ven­ter der dig ikke en kæm­pe efter­reg­ning, lige­som du bare arbej­der vide­re på det eksi­ste­ren­de regn­skab, hvis du sene­re væl­ger at opgradere.

DAN­LET Light er en begræn­set ver­sion af DAN­LET Regn­skab, der gør det muligt for opstart­svirk­som­he­der og min­dre fir­ma­er at kom­me bil­ligt i gang med elek­tro­nisk bogførding.

DAN­LET Light kan anven­des af alle typer af handels‑, pro­duk­tions- og hånd­værks­virk­som­he­der. Det kan instal­le­res og køres på Win­dows-com­pu­te­re eller Apple com­pu­te­re med Win­dows-emu­la­tor. Da DAN­LET Light afvik­les direk­te på com­pu­te­ren, er du ikke afhæn­gig af en inter­net­for­bin­del­se. Sam­ti­dig gem­mes alle regn­skabs- og kun­de­op­lys­nin­ger lokalt på com­pu­te­rens hard­disk, så andre ikke kan sna­ge i jeres regnskab.

Nem og bil­lig opgradering

Bort­set fra en begræns­ning på 500 poste­rin­ger, inde­hol­der DAN­LET Light alt hvad du har brug for fra star­ten. Du skal ikke til­kø­be ekstra modu­ler, kun en opgra­de­ring til DAN­LET Regn­skab, hvis du ikke kan kla­re dig med 500 poste­rin­ger om året.

Opgra­de­rin­gen koster kun pris­for­skel­len mel­lem DAN­LET Light og DAN­LET Regn­skab – og når du først har betalt den, skal du aldrig tæn­ke på at skul­le købe fle­re udvi­del­ser til dit regnskabsprogram.

Bil­lig opdateringsservice

Ønsker du at hol­de dit pro­gram opda­te­ret med de sene­ste reg­ler på områ­det, samt sik­re pro­gram­met mod at bli­ve hack­et, er det en god ide at til­mel­de dig vores opda­te­rings­ser­vi­ce. Den kan til­kø­bes til en fast lav pris, som beta­les på årsbasis.

Nem og intu­i­tiv betjening

Du star­ter alle opga­ver i DAN­LET Light fra hoved­me­nu­en. Her klik­ker du på det modul, du har brug for. Vælg mellem:

  • Ordre
  • Lager
  • Debi­tor
  • Kre­di­tor
  • Finans
Da alle modu­ler udveks­ler infor­ma­tio­ner med hin­an­den, behø­ver du kun bog­fø­re en poste­ring en gang. Så hvis du skri­ver en fak­tu­ra til en kun­de i Ordre-modu­let, bli­ve lager­be­hold­nin­ger, samt debi­tor- og finans­bog­hol­de­ri auto­ma­tisk opdateret.

Når fak­tu­ra­en skal sen­de, kan du væl­ge at sen­de dem pr. mail, lige som fak­tu­ra­en også kan udskri­ves på papir eller som en PDF-fil. OCR-beta­lings­linjer til brug på FI-kort eller blot oplyst til brug i net­bank ind­sæt­tes nederst på fak­tu­ra­en, så snart du har sat de nød­ven­di­ge FI-oplys­nig­ner op i programmet.

Få hur­tigt over­blik over fir­ma­ets øko­no­mi­ske situation

DAN­LET Light inde­hol­der nøj­ag­tig de sam­me udskrifts­mu­lig­he­der som i DAN­LET Regn­skab. Det bety­der, at du har adgang til et kom­plet sæt rap­por­ter, som gør det muligt for dig, hur­tigt at få over­blik over fir­ma­ets øje­blik­ke­li­ge øko­no­mi­ske situation.

Du kan også se, hvad for ordrer som skal leve­res i den­ne uge, om der er kun­der, som ikke har over­holdt deres beta­lings­frist og hvor man­ge pen­ge, du skal af med i moms i det­te kvar­tal – og meget, meget mere.

Rap­por­ter­ne kan udskri­ves som PDF-filer eller på papir, lige­som de natur­lig­vis kan ses på skærmen.

Let at til­pas­se til din virksomhed

DAN­LET Light kan nemt sæt­tes op til net­op din virk­som­hed. Både kon­to­pla­nens opbyg­ning og udse­en­det af fak­tu­ra­er, til­bud og andre rap­por­ter kan til­pas­ses nemt og hur­tigt. Bare til­føj dit fir­ma­logo, adres­se­op­lys­nin­ger, beta­lings­fri­ster og rele­van­te kon­tonum­re med vide­re. Så kom­mer de med på alt, hvad du sen­der til dine kun­der. Det ser pro­fes­sio­nelt ud og giver stør­re til­lid til jeres firma

Du kan opgra­de­re DAN­LET Light til DAN­LET med ube­græn­set data­ba­se. Du beta­ler kun pris­for­skel­len mel­lem Light-ver­sio­nen og DAN­LET Regnskab.

Vil du vide mere om DAN­LET Light?

BEMÆRK: DAN­LET opfyl­der ikke bog­fø­rings­lo­vens krav til digi­ta­le bog­fø­rings­sy­ste­mer — og kan der­for kun benyt­tes af for­e­nin­ger og fir­ma­er, som ikke er omfat­tet af bogføringsloven.

DAN­LET Light inde­hol­der man­ge fle­re funk­tio­ner, end dem vi har omtalt her på siden. Sam­ti­dig har pro­gram­met en ræk­ke prak­ti­ske hjæl­pe­mid­ler ind­byg­ge som f.eks. egen tekst­be­hand­ling, reg­ne­ma­ski­ne og prak­tisk kalender.

Har du spørgs­mål til DAN­LET Light og hvor­dan det pas­ser til net­op din bran­che, så  bestil en gra­tis dem­over­sion af pro­gram­met eller kon­takt os. Du kan også rin­ge til os inden for vores åbnings­tid eller skri­ve dit spørgs­mål pr. mail.

DAN­LET Light koster DKR. 650,- + moms

DAN­LET
Regn­skab

Med DAN­LET Regn­skab får du alt, hvad du har brug for. Ingen måned­li­ge abon­ne­ment­er eller til­køb af modu­ler er nødvendigt. 

DAN­LET
Revisor

DAN­LET Revisor er den per­fek­te regn­skabs­løs­ning til reviso­rer og til dig, som fører regn­skab for fle­re firmaer.

DAN­LET
Light

DAN­LET LIght er ide­elt til den lil­le virk­som­hed med under 500 poste­rin­ger om året. Bil­lig opda­te­ring til fuld version.

Dan­let
Regn­skab

BEMÆRK: DAN­LET opfyl­der ikke bog­fø­rings­lo­vens krav til digi­ta­le bog­fø­rings-syste­mer — og kan der­for kun benyt­tes af for­e­nin­ger og fir­ma­er, som ikke er omfat­tet af bogføringsloven.

Adres­se

Odins­vej 7

4640  Faxe

Dan­mark

Tele­fon

+45 20 82 12 03

Kon­takt Danlet

12 + 10 =