+45 20 82 12 03 info@danlet.dk

DAN­LET Autohus

Har du spørgsmål?

Kon­takt os eller giv os et ring!

Åbnings­tid

Man. — Fre.: 08:00 — 17:00

Brug for support?

Send en mail eller udfyld formularen

Med DAN­LET Auto­hus bli­ver det meget let­te­re at føre regn­skab for dit meka­ni­ker- eller auto­for­hand­ler-fir­ma. DAN­LET Auto­hus gør det nemt at regi­stre­re alt på de for­skel­li­ge opga­ver på værk­ste­det, lige­som det er muligt at hånd­te­re brugt­moms ved køb og salg af biler. Ende­lig kan du føre ”sygejour­nal” på de enkel­te biler og udfø­re man­ge andre spe­ci­a­l­op­ga­ver inden for auto­bran­chen, som du nor­malt må beta­le dyrt for at få pro­gram­me­ret ind i andre regnskabssystemer.
DAN­LET Auto­hus er en kom­plet admi­ni­stra­tiv løs­ning til værk­ste­der og auto­mo­bil­for­hand­le­re inden for auto­bran­chen. Syste­met inde­hol­der en lang ræk­ke spe­ci­al­til­pas­nin­ger til auto­bran­chen, som du ikke fin­der i andre regn­skabspro­gram­mer – med min­dre du beta­ler for det.

DAN­LET Auto­hus kom­mer kom­plet med alle modu­ler. Der er ikke noget, der skal til­kø­bes, ikke noget som skal spe­ci­a­l­ud­vik­les og du risi­ke­rer ikke dyre ekstra­reg­nin­ger, for­di du får brug for mere plads i databasen.

Syste­met omfatter:
  • Finans
  • Debi­tor
  • Kre­di­tor
  • Ordre
  • Lager

og har mulig­hed for både tids- og mate­ri­a­le­re­gi­stre­ring på værk­stedop­ga­ver og at føre jour­nal på de enkel­te biler mht. til repa­ra­tio­ner, ska­der og lignende.

Pro­gram­met kræ­ver hver­ken et fast abon­ne­ment hver måned eller at du har adgang til inter­net­tet. Alt afvik­les inter­nt i huset, så der er styr på, hvem der har adgang til dine føl­som­me regn­skabs­op­lys­nin­ger om kun­der, biler og medarbejdere.

Sam­ti­dig er det let og intu­i­tivt at betje­ne fra den sær­li­ge hoved­me­nu, som er ind­gan­gen til samt­li­ge modu­ler i programmet.

Kan også hånd­te­re brugtmoms

DAN­LET Auto­hus kan afvik­les på din loka­le com­pu­ter eller som en net­værks­løs­ning, der gør det nemt for med­ar­bej­der­ne på værk­ste­det eller bil­sæl­ger­ne, at regi­stre­re mate­ri­a­le­for­brug og timer på kun­der­nes repa­ra­tio­ner, samt hånd­te­re alt det admi­ni­stra­ti­ve omkring sal­get af en bil.

Der­for kan DAN­LET Auto­hus natur­lig­vis også hånd­te­re brugt- eller for­skel­s­moms, så det er muligt at afreg­ne mom­sen kor­rekt i for­bin­del­se med køb og salg af biler, hvor du mod­ta­ger købe­rens brug­te bil som en del af beta­lin­gen for den bil, du sæl­ger til vedkommende.

Den­ne sær­li­ge form for moms vil­le oftest kræ­ve en dyr spe­ci­al­til­pas­ning, hvis du hav­de købt et andet regn­skabspro­gram og er oftest slet ikke muligt, hvis du hav­de købt abon­ne­ment på en af de popu­læ­re inter­net­ba­se­re­de regnskabsløsninger.

Med DAN­LET Auto­hus får du den­ne og man­ge andre auto­re­la­te­re­de funk­tio­ner gra­tis med i pri­sen. Alt bog­fø­res kor­rekt og du behø­ver kun regi­stre­re de fak­ti­ske beløb for den nye bil og byt­te­pri­sen for den brug­te. Så kla­rer DAN­LET Auto­hus selv resten. Pro­gram­met kan natur­lig­vis også hånd­te­re salg af vare­bi­ler med og uden moms.

Sygejour­nal og nem regi­stre­ring af mate­ri­a­ler og timer

Som noget helt sær­ligt, er det som sagt muligt at regi­stre­re alle fejl, ska­der og repa­ra­tio­ner på kun­der­nes biler på kun­dens kon­to i DAN­LET Auto­hus. Hver bil regi­stre­res i syste­met på sit regi­stre­rings­num­mer eller stelnum­mer. Der­ved kan meka­ni­ke­ren hur­tigt dan­ne sig et over­blik over, hvad der tid­li­ge­re er fore­ta­get for repa­ra­tio­ner. Skul­le kun­den sene­re vil­le hand­le bilen med jer, kan I hur­tigt se dens ska­de- og reparationshistorik.

Sam­ti­dig er det nemt at regi­stre­re mate­ri­a­le­for­brug og timer under hver enkelt repa­ra­tion. Som stan­dard kan DAN­LET Auto­hus nem­lig afvik­les fra en lokal ser­ver, så det er muligt at til­gå pro­gram­met og alle regi­stre­rin­ger fra fle­re for­skel­li­ge com­pu­te­re på en gang – uan­set om com­pu­te­ren står på værk­ste­det, på kon­to­ret hos bog­hol­de­ri­et eller hos bilsælgerne.

Det gør DAN­LET Auto­hus til en løs­ning, dit auto­fir­ma kan vok­se med – også den dag du har man­ge ansatte.

Til­pas udskrif­ter og rap­por­ter til net­op dit firma

Ved hjælp af den ind­byg­ge­de fak­tu­ra­op­sæt­ning, kan du nemt og hur­tigt til­pas­se opsæt­nin­gen på fak­tu­ra­er og rap­por­ter, så det er jeres eget logo, fir­ma­op­lys­nin­ger og han­dels­be­tin­gel­ser, der bli­ver skre­vet ud på kun­der­nes fak­tu­ra­er, slut­sed­ler og andre dokumenter.

Det giver et pro­fes­sio­nelt udse­en­de og ska­ber stør­re til­lid hos jeres kun­der – uan­set om de skal have repa­re­ret bilen eller skal hand­le bil hos jer.

Nemt over­blik med DAN­LET Autohus

Med DAN­LET Auto­hus har du mulig­hed for at udskri­ve man­ge for­skel­li­ge over­bliks­gi­ven­de rap­por­ter og over­sig­ter. Det gør det let for dig at over­skue regn­sk­ab­stal­le­ne, føl­ge fortje­ne­sten på de for­skel­li­ge biler og se alle vig­ti­ge øko­no­mi­ske para­me­tre for dit autofirma.

Alle rap­por­ter kan udskri­ves til prin­ter eller gem­mes som PDF-filer, som du kan sen­de til din revisor, lige som rap­por­ter­ne kan ses på skærmen.

Har du spørgs­mål til DAN­LET Autohus?

Vil du vide mere om DAN­LET Auto eller har du kon­kre­te spørgs­mål til, hvad pro­gram­met helt præ­cist kan gøre for dig og dit autofirma?

Så kon­takt os ved hjælp af kon­takt for­mu­la­ren for neden på siden eller bestil en gra­tis dem­over­sion af DAN­LET Regn­skab. Du har også mulig­hed for at kon­tak­te vores flin­ke salgsteam pr. mail eller rin­ge inden for vores åbnings­tid. Vores med­ar­bej­de­re har prak­tisk erfa­ring inden for auto­bran­chen, hvor­for vi er godt inde i alle de sær­li­ge mulig­he­der, som DAN­LET Auto­hus giver net­op din branche.

DAN­LET Auto­hus koster 7.200,- + moms

DAN­LET
Regn­skab

Med DAN­LET Regn­skab får du alt, hvad du har brug for. Ingen måned­li­ge abon­ne­ment­er eller til­køb af modu­ler er nødvendigt. 

DAN­LET
Revisor

DAN­LET Revisor er den per­fek­te regn­skabs­løs­ning til reviso­rer og til dig, som fører regn­skab for fle­re firmaer.

DAN­LET
Light

DAN­LET LIght er ide­elt til den lil­le virk­som­hed med under 500 poste­rin­ger om året. Bil­lig opda­te­ring til fuld version.

Dan­let
Regn­skab

BEMÆRK: DAN­LET opfyl­der ikke bog­fø­rings­lo­vens krav til digi­ta­le bog­fø­rings-syste­mer — og kan der­for kun benyt­tes af for­e­nin­ger og fir­ma­er, som ikke er omfat­tet af bogføringsloven.

Adres­se

Odins­vej 7

4640  Faxe

Dan­mark

Tele­fon

+45 20 82 12 03

Kon­takt Danlet

1 + 8 =